Planejament derivat 2022-05-17T13:40:13+01:00

Serveis Tècnics

Planejament derivat

PLA DE MILLORA URBANA LA FARELLA

PLA ESPECIAL DEL PORT DE LLANÇÀ

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

Modificació Puntual Núm. 2 del Pla Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”

Modificació Puntual Núm. 3 del Pla Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”

Modificació de PPU SUP-1 sector “La Selva”

25/04/2016 Pla Especial del sistema general portuari de Llançà

07/04/2014 Pla Especial de Millora Urbana – 2 Sector Roses

20/07/2009 Pla parcial SUP1 La Selva

02/06/2009 Pla Especial identificació i regulació Masies i Cases Rurals

01/03/2011 Pla Especial de Millora Urbana núm. 3 sector Super Fener

04/05/2011 Pla Especial Urbanístic núm. 4 Sector Palandriu

Modificació Puntual Torre Romànica

Modificació Puntual c/Tifell

Pla Parcial SUD-2 SECTOR GARDISSÓ

Canviar idioma »