Comissió Informativa 2021-06-25T12:03:56+01:00

Corporació 

Comissió Informativa

En la sessió del Ple celebrada el 27 / de juny / 2019 s’adoptà l’acord següent referent a la Comissió Informativa Permanent:

Creació de la Comissió Informativa Permanent
Per a un millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, procedeix la creació de Comissions Informatives en les que s’integraran regidors dels diferents grups polítics representats a la Corporació, respectant la proporcionalitat existent, d’acord amb el que preveu l’article 60 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Creació d’una Comissió Informativa Permanent, i única per l’estudi de tots els assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, amb la següent composició:

Comissió Informativa Permanent
President: Sr.Francesc Guisset i Lagresa
Vocals: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Sra. Sílvia Barris i Roca
Sr. Juan José Serrán Báez – *Sr. Stephane Juanola i Journe
Sra. Sònia Sarola i Vila
Sra. Elsa Rodríguez Castaño
Sr. Guillem Cusí i Batlle
Sra. Neus Ferré i Casao,
Sr. Simó Calsina i Comorera,
Sra. Maria Solé i Serradell
Sr.Claudio Grande i Hernández

Periodicitat
La Comissió Informativa Permanent es reunirà en sessió ordinària amb caràcter previ a la convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació, com a mínim quaranta-vuit hores abans de la celebració del ple, i sempre que sigui possible el dilluns anterior a l’assenyalat per a la celebració del Ple, a les 19:00 hores en la Sala de Sessions de l’Ajuntament. En cas de ser festiu, o escaigui en dia de pont festiu, es podrà avançar o endarrerir.

Canviar idioma »