Tinents d’alcalde 2020-10-30T17:04:04+01:00

Tinents d’alcalde

L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, determina que els Tinents d’Alcalde han d’existir en tots els Ajuntaments.

Correspon a l’Alcalde nomenar entre els membres de la Junta de Govern, els Tinents d’Alcalde.

En virtut de les atribucions que confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

Van ser designats com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà els Regidors següents:

— Sra. Núria Escarpanter i Olivet, 1ª Tinent d’alcalde

— Sra. Sílvia Barris i Roca, 2ª Tinent d’alcalde

— Sr. Stephane Juanola Journe, 3er Tinent d’alcalde

Als Tinents d’Alcalde nomenats els correspon, substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

En virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 35.2 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Van ser nomenats com a membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llançà, integrada per l’Alcalde, que serà el seu president, i els Regidors següents:

— Sra. Núria Escarpanter i Olivet

— Sra. Sílvia Barris i Roca

— Sr. Stephane Juanola Journe

La Junta de Govern Municipal d’aquesta Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, el segon i quart dijous de cada mes. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir sempre que es consideri necessari, prèvia convocatòria del seu President.

Si el dia que correspon la celebració d’una sessió ordinària és festiu o vigília de festiu, la sessió ordinària es podrà avançar o endarrerir, sense que excedeixi de set dies. L’horari de les sessions serà el que determini la pròpia Junta de Govern.

Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal, el coneixement i decisió de les següents competències que es deleguen:

Recursos Humans
Aprovació del quadre general de vacances
Concessió d’honors i distincions, quan no estiguin adjudicades a altres òrgans pel reglament específic
Autoritzacions de jubilacions anticipades

Contractació
Aprovació dels expedients de contractes d’arrendament, de contractes d’obra pública, de gestió de serveis públics, i de serveis i subministraments, aquests per import superior a 18.000 euros.
Aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades per a la prestació de serveis
Aprovació d’estatuts i protocols d’adhesió a entitats públiques i consorcis, quan la competència sigui de l’alcalde

Obres i Urbanisme
Aprovació dels projectes d’obres municipals, llevat dels projectes d’urbanització derivats de planejament urbanístic
Concessió de llicències d’obres majors
Concessió de llicències d’ocupació de via pública i aprofitament de béns de domini públic, que impliquin un ús comú especial, llevat que es tracti d’usos d’escassa entitat per la seva intensitat o durada

Gestió Econòmica
Aprovació dels padrons fiscals i tributaris
Aprovació de factures per import superior a 18.000 euros
Gestió del Mercat setmanal
Reconeixement de bonificacions fiscals

Patrimoni
Aprovació dels expedients d’adquisició de béns immobles, i mobles per import superior a 18.000 euros, alienació de béns, concessió per a la utilització del domini públic i cessió d’ús, quan la competència sigui de l’alcalde

Seguretat ciutadana
Aprovació dels plans de protecció civil i seguretat ciutadana

Benestar social
Concessió d’ajuts assistencials i benèfics
Gestió de les concessions administratives per l’ús privatiu de nínxols

Joventut
Aprovació del Pla de Joventut, i similars

Medi Ambient
Aprovacions de plans locals de sostenibilitat

Serveis generals
Resoldre aquells assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió per part de l’Alcalde o del Ple, o un altre òrgan municipal

Les atribucions delegades poden ser avocades per l’Alcaldia quan, per raons d’urgència, oportunitat, o supòsit especial, s’estimi necessari.

Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries delegades, o sotmeses a la seva decisió, tindran el mateix valor que les resolucions que dicti l’Alcalde en l’exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici de la seva adopció d’acord amb les regles de funcionament.

Canviar idioma »