DPD-Privacitat 2021-08-05T08:55:50+01:00

Política de Protecció de dades i Privacitat

L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, llanca.cat garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

CIF: P-1709900C

Direcció Postal: Av. Europa 37, 17490 Llançà

Correu electrònic: llanca@llanca.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades atesa la obligació prevista a la vigent normativa. S’hi podrà posar en contacte escrivint un correu electrònic a dpd@llanca.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES, LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ

Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • D’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic de contacte. Art.6.1.e) RGPD (El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

DRETS DE L’INTERESSAT

Com a usuari de llanca.cat, tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic llanca@llanca.cat, o si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES

Les administracions públiques tenen l’obligació de fer públics els registres d’activitats de tractament de les dades (RAT), amb les que tracten el desenvolupament de les seves activitats. Aquest registre d’activitats de tractament inclou el nom i dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades, finalitats del tractament, descripció de categories d’interessats i categories de dades personals tractades, transferències internacionals de dades (en cas de fer-se), els terminis previstos per suprimir les dades i una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat. Si està interessat en consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, ho pot fer fent clic aquí.

VALIDESA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La traducció al Castellà únicament tindrà la potestat de traducció. Si hi hagués algun error de traducció, el document en Català serà el vàlid.

Canviar idioma »