Policia Local 2021-10-01T08:49:09+01:00

Policia Local

Servei Seguretat Ciutadana 24 hores
Oficines de 8’00 a 15’00 hores (De dilluns a divendres)
c/La Selva 17-19 3er pis

Email: policia@llanca.cat
Tel: 972 381313 Fax: 972 121930

Policia local de Llançà
1. Presentació Prefectura
2. Definició, objectius i funcions de la Policia Local
3. Unitats de servei de Transit i Seguretat Ciutadana
4. Coordinació del serveis i suport a Prefectura
5. Oficina tècnica de suport i Recepció de denúncies penals
6. Equip Senyalització Vial i manteniment
7. Estructura i organització del Cos
8. Notícies i actualitat
9. L’Educació Vial a l’Escola
10. Consells

On trobar-nos

icon-car.pngFullscreen-Logo
Policia Municipal

s'està carregant el mapa - espereu...

Policia Municipal 42.362492, 3.153377

PRESENTACIÓ DE LA PREFECTURA
Sr. Jaume Simon i Argemir
Sotsinspector en Cap
Llançà és una població turística que podriem considerar tranquil·la, amb diferents nuclis de població i una vintena de platges, que la fan tenir unes característiques concretes i particulars, amb unes necessitats i demandes diferenciades, es a dir, el municipi té diferents moments de densitat de població resident, i un augment molt considerable de visitants esporàdics i/o de pas els mesos forts d’estiu.
L’experiència ens demostra que la seguretat com a concepte global, és un dels factors determinants en qualsevol població turística, i un dels objectius a tenir en compte en la nostra organització com a servei policial, amb una adaptabilitat que requereix la gestió i els serveis de la mateixa, cosa que tenim present en el conjunt del Cos.
Com a responsable tècnic de la Policia Local de Llançà, resumir-vos que per nosaltres, és un repte, i diríem més, una obligació el fet de consolidar-nos com a la policia més propera a les Llançanenques i Llançanencs; tot en la confiança de ser la organització policial més coneixedora de la seva realitat ciutadana; de les seves necessitats i mancances, de les seves sensacions, dels seus problemes… En definitiva d’una entesa real i positiva entre els nostres convilatants i nosaltres, la seva policia.
Aquesta finestra oberta a la ciutadania que és el nostre web, l’hem volguda transparent, fàcil, entenedora, i sobretot, propera. Volem veure què fa la nostra població i que és el que fa la seva policia. Si us preneu una mica de temps, veureu que no és poc.

2. Definició – Objectius i funcions de la Policia Local
Sovint ens pregunten quines són les funcions i tasques que desenvolupa la Policia Local i quin paper representa en l’àmbit de la seguretat. En l’actual legislació s’especifica així:
Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial, bàsicament estan reflectides en la LLEI 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i la LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL 7/1985.
La Llei 4/2003, en el seu article 28, indica que:
Són funcions pròpies de les policies locals:
a) La protecció de les autoritats de la corporació local i la vigilància i la custòdia dels edificis, les instal·lacions i les dependències de la mateixa corporació.
b) Les de policia de trànsit urbà.
c) Les de policia administrativa en l’àmbit de les competències municipals i, especialment, les relacionades amb la normativa mediambiental.
d) La col·laboració en les funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre públic, d’acord amb el que especifiqui la junta local de seguretat.
e) Les de policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals.
f) Les que li corresponen com a policia judicial, especialment amb relació al trànsit.
Són funcions compartides entre la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies locals:
a) Les de policia de proximitat, i l’auxili i assistència als ciutadans.
b) La intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si hi són requerides.
c) La vigilància d’espais públics.
Però en realitat potser el que voleu saber és què representa tot això i com desenvolupem la nostra feina. Nosaltres ho resumim així:
“Som el Servei al servei de la ciutadania”. Vetllem i treballem per a garantir la seguretat ciutadana des del seu concepte més ampli i global. Per a nosaltres la seguretat ciutadana engloba tots i cadascun dels aspectes de la vida quotidiana, des de la seguretat viària a l’ordre públic, passant per la convivència, la informació i la prevenció. Per això comptem amb diferents unitats especialitzades, tal com podeu veure a l’organigrama funcional, que ens permeten recollir la incidència, treballar-hi i derivar-la a l’organisme o departament que correspongui. És a dir, la Policia Local funciona com a un vas receptor i conductor d’incidències, requeriments o mancances que d’alguna forma puguin afectar la convivència pacífica en el nostre municipi i col·labora amb el tractament de dades i d’informació per tal d’aconseguir eines legals que permetin fer actuacions dirigides a minimitzar i, si es possible, eradicar conductes inapropiades.
Per aconseguir-ho, també necessitem la col·laboració i implicació de la ciutadania. Per això aprofitem l’ocasió per agrair-vos la confiança que ens teniu i us encoratgem a fer-nos costat per continuar treballant per Llançà.

Unitats de Servei de Trànsit i Seguretat Ciutadana
Formada per un binomi d’Agents de Policia.
1. Protegir, servir i auxiliar als ciutadans al nostre municipi.
2. Vigilar i mantenir la disciplina del trànsit en tota classe de vies urbanes i en en aquelles carreteres que ens hem fet càrrec de la seva vigilància i que travessen el nostre municipi.
3. Investigar i instruir de forma directa, les diligències per accidents de tràfic en les vies assignades al nostre Municipi. També d’aquelles infraccions administratives i penals de les quals la Policia Local he té competència pròpia o compartida, d’acord amb el Conveni de funcions establerts entre l’Ajuntament de Llançà i la Generalitat de Catalunya, sobre les tasques i serveis de les policies local i autonòmica en el territori de Llançà.
4. Actuació en delictes contra la seguretat viària; i intervenir en col·laboració d’altres forces de seguretat estatals i autonòmica en defensa de la seguretat ciutadana.
5. Recolzament de les diferents unitats segon l’operatiu pertinent.
6. Actuacions preventives en totes les actuacions on pugui haver alteracions d’ordre públic. Col·laborar amb els Mossos d’Esquadra en les seves actuacions davant de grans concentracions humanes com poden ser concerts, manifestacions, esdeveniments públics, i d’altres.
7. Realització contínua de torns de treball duran les 24 hores per cobrir les necessitats de tot el municipi.
8. Realització de les primeres diligències en tot fet produït al nostre municipi i la seva posterior derivació al organisme policial i jurisdiccional pertinent.
9. Participar en la execució dels Plans de Protecció Civil en casos d’accidents, catàstrofes i calamitats públiques.
10. Actuar i intervenir en aquells fets i infraccions que poden perjudicar el civisme, la convivència i seguretat ciutadana.
Coordinació dels serveis i Suport Prefectura
Un Caporal amb funcions de Sergent, dona suport a la Prefectura del Cos en la gestió dels recursos humans del Cos de la Policia.

Efectua:
1. Control dels diferents quadrants de treball a nivell intern del personal de la policia.
2. Control i recompte del personal dintre del seu torn de treball.
3. Control i seguiment de les hores treballades per cada agent i les seves hores de treball realitzades fora del seu torn corresponent.
4. Revisió diària de les Novetats produïdes i la seva introducció dintre del programa intern.
5. Rebre i tramitar sol·licituds de canvis de quadrants dels agents de la policia.
6. Realització de les estadístiques dels serveis realitzats; explotació de dades i elaboració d’estudi de mapes delinqüencials.

Oficina tècnica de suport i Recepció de denúncies penals
Formada per un Caporal i 3 Agents de Policia.
1. Suport administratiu i logístic:
a) Als agents i comandaments.

b) A la prefectura del Cos.
c) A la unitat d’inspecció de la via pública
d) Al serveis de policia administrativa
2. Oficina de denúncies penals de 8’00 a 14’00 hores.
3. Gestió del mercat setmanal.
4. Atenció ciutadana (OAC) de 8’00 a 15’00 hores.
5. Atenció requeriments i peticions dels departaments municipals i altres organismes.
6. Control del sistema d’alerta i emergències Dragalert als empresaris i comerciants.
7. Gestió i arxiu documental
8. Objectes perduts
6. Equip Senyalització Vial i manteniment
Dirigit per un Caporal i dos operaris.
Equip de pintura, senyalització vertical i senyalització circumstancial i manteniment
Pintura
Realització de totes les tasques de pintura de la via pública de Llançà. La pintura viària en ocasions s’ha externalitzat. L’empresa adjudicaria efectua tasques de reposició de pintura i de nova senyalització viària, tot seguint un Planning anual de treball organitzat per part del caporal responsable de la circulació i senyalització viària.
Senyalització vertical
Format per una parella d’operaris, estan encarregats de la ubicació de tota la senyalització de la via pública, senyals, cartells informatius,etc. Dins de la seva tasca habitual, està la reparació de senyal danyats, reparació de pilones de protecció de voreres o de canalització de la circulació, eliminació de graffitis que puguin afectar la seguretat del trànsit, col·locació de miralls de trànsit.
Senyalització circumstancial i manteniment
Tenen com a funció la ubicació de tota la senyalització que es necessària per motius de qualsevol imprevist, com obres, així com d’esdeveniment com poden ser reserva d’aparcaments per actes, tasques especials de càrrega i descàrrega, mudança, festes, cavalcades, i actes festius.

Estructura i organització del Cos
La plantilla de la policia Local de Llançà està formada actualment per 25 persones entre funcionaris de policia i personal administratiu:
Personal:
1 Sotsinspector en Cap
1 Sergent (vacant)
3 Caporals
11 Agents de Policia
8 Agents interins
1 Auxiliar Administrativa

Publicacions mitjans de comunicació

TELÈFON D’EMERGÈNCIA: 112

Si li cal recórrer als serveis de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Ambulàncies, Bombers, Protecció Civil, etc. pot trucar des de qualsevol telèfon al número 112.
Si has de menester a la Policia Local de Llançà.
El nostre número de telèfon, 972 38 13 13.
Telèfons d’urgències:
– Bombers Llançà 972 38 05 75
– C.A.P de Llançà 972 12 20 10
– Hospital de Figueres 972 50 14 00
– Creu Roja 629 70 80 71
– Sorea 972 38 12 11
– MMEE Figueres 972 54 18 00
– Serveis Socials 972 12 00 48
– Farmàcia Vila 972 12 06 64
– Farmàcia Port 972 38 10 87

QUÈ ACONSELLEM?
Aconsellem

Definim totes les pautes i consells que serviran per aclarir les dubtes.
La intenció és donar resposta i consell a un recull de demandes que son els més freqüents dintre de la ciutadania. Tots els fraus, preguntes i possibles solucions als diferents imprevistos.
També parlem dels diferents aspectes a tenir en compte dintre de la nostra seguretat viària.

CONSELLS DE SEGURETAT I D’AUTOPROTECCIÓ AL CIUTADÀ.

Seguretat a l’habitatge:

– No obri la porta a desconeguts. Observi a través del espiell. Demani al personal d’empreses de servei (telèfon, electricitat, gas, telèfon) que s’identifiquin, si no li ofereixen garanties truqui a l’empresa corresponent. No deixi entrar dins de casa a captaires ni venedors ambulants.

– Sempre que surti de casa, encara que sigui per poc temps, asseguris de tancar la porta amb volta de clau. Comprovi que la porta del garatge resta tancada al sortir i entrar. Si resideix en un pis de planta baixa col·loqui reixes a la finestra.

– No posi a les seves claus cap dada que pugui identificar l’adreça.

– Faci una llista i fotografiï o marqui els objectes de valor, a fi de poder-los reconèixer en cas de robatori. Anoti la marca, model i número de sèrie o fabricació.

– Si marxa de vacances: demani a un familiar, amic o veí que reculli la correspondència de la bústia. No comenti en públic que surt de vacances. No deixi evidències que la casa és buida. Deixi totalment tancades les finestres que donin a patis interiors.

– Si observa vehicles o persones sospitoses o desconegudes voltant pel carrer davant del seu domicili, avisi a la policia.

– Col·loqui a ser possible una porta blindada. Connecti l’alarma si en disposa.

Seguretat a la via pública:

– Procuri no transitar per indrets solitaris o poc il·luminats.

– Circuli en sentit oposat a la marxa dels vehicles, el més allunyat possible de la vorada, situant la seva bossa o cartera vers l’interior de la vorera per tal d’evitar estrebades i portant-les ben subjectes i tancades.

– Dugui solament els diners necessaris i distribueixi’l en diverses butxaques. Eviti dur diners a la butxaca del darrera del seu pantaló.

– Si disposa de targetes de crèdit, procuri memoritzar el número secret. Li recomanem que els números secrets no coincideixin amb números d’identificació personal (D.N.I., data de naixement, etc.).

– Quan es disposi a utilitzar els serveis dels caixers automàtics, observi abans al seu voltant, per tal de detectar persones sospitoses que podrien apropiar-se dels diners obtinguts a la menor oportunitat. Si té dubtes, no l’utilitzi o dirigeixi’s a un altre. Eviti treure’n gran quantitat.

– Quan vagi de compres i es trobi dins d’un establiment públic, no es distregui i no perdi de vista i el contacte dels objectes personals (Bosses de mà, carrets de compra, etc.). Observi amb atenció a les persones que l’envolten.

– Desconfiï, en general, de les persones que li ofereixin negocis fàcils, en la majoria dels casos son estafes.

– Si es sent perseguit, tan a peu com en el seu vehicle, cridi o toqui el clàxon per intimidar a l’assaltant i atreure l’atenció d’altres persones i a continuació dirigeixi’s a un indret concorrit i avisi a la policia.

Al vehicle:

– Si estaciona el seu vehicle al carrer, asseguris que les portes i finestres quedin tancades. Adopti mesures de seguretat per tal d’evitar-ne el robatori (desconnectadors de bateries ocults, barres de bloqueig antirobatoris, etc.

– No deixi objectes de valor a la vista a l’interior del vehicles. Retiri el radio-reproductor o la seva tapa.

Al mercat ambulant:

– Dugui solament els diners que calculi necessaris per a les compres previstes i distribueixi’l per diferents llocs.

– Deixi a casa les targetes de crèdit si no son imprescindibles.

– Tingui sempre el carret de la compra, la bossa de ma o cartera controlats.

– Si porta una bossa procuri dur-la per davant i agafada per la ma. Eviti portar-la penjant de costat o darrera.

– Procuri evitar les aglomeracions. Si nota qualsevol contacte amb vostè, comprovi que no li hagin sostret la cartera.

SEGURETAT VIÀRIA
VIANANT

COM CIRCULAR PER LA VORERA

La vorera és el lloc per on han de circular els vianants.
En llocs estrets hem de cedir el pas a la gent gran.
No formis grups al mig de la vorera, podem molestar.

CREUANT CARRERS

Utilitza els passos de vianants, semàfors, sempre que sigui possible, és més segur.
Abans de creuar escolta i mira a l’esquerra, a la dreta i altre cop a l’esquerra.
No has de creuar per entre dos vehicles que estiguin estacionats.
Creua sempre en línia recta, mai en diagonal, i sense córrer.

SI ANEM AMB COTXE

Els nens de menys de 12 anys han de seure als seients del darrera.
Et tens que cordar el cinturó de seguretat, tant davant com darrera.
Per pujar i baixar del cotxe ho farem per la porta que dóna al costat de la vorera.
No traurem el cap o els braços per la finestra, és molt perillós.
No llançarem res per la finestra.

ANEM AMB BUS.

Cal esperar-lo a la vorera.
Cal pujar poc a poc sense empènyer.
Haurem de seure correctament i deixar seure a la gent gran, dones embarassades, etc.
No distraurem el conductor; no s’ha de fer gatzara o molestar.
Baixarem sense empènyer; i si volem creuar el carrer no ho farem per davant o darrera del bus.

AMB BICICLETA

CIRCULA SEMPRE PER LA DRETA
Hem de circular sempre pel canto dret. No farem ziga-zagues entre els vehicles, és molt perillós. En grup, ves en filera.

CIRCULA A VELOCITAT ADECUADA
La bicicleta és bastant inestable: adequa la velocitat al paviment (aigua, gel, etc.). Ves en compte amb els revolts.

ADVERTEIX LES TEVES MANIOBRES
A l’hora de realitzar un canvi de direcció, l’has de fer amb temps i amb molta claredat.

MESURES D’AUTOPROTECCIÓ
Porta roba clara o reflectant: és important que et facis veure.
El casc és sempre aconsellable.

ESTÀ PROHIBIT
Circular en paral·lel.
Portar algú darrera.
Enganxar-te a qualsevol vehicle.
Circular per les voreres.
Deixar-te anar de les mans de la bicicleta.

LA MOTO

CONEIX I CONSERVA LA TEVA MOTO

És bo conèixer les característiques principals de la teva moto o ciclomotor. Presta atenció especial a les rodes, frens i llums. Passa les revisions puntualment.

REPASSA EL REGLAMENT

La circulació té unes regles de joc i s’han de conèixer. Cal estar al dia. Evitaràs sancions i guanyaràs seguretat.

VÉS DOCUMENTAT
Du a sobre la documentació. Amb moto: permís de conduir, permís de circulació, targeta d’inspecció tècnica i assegurança. Amb ciclomotor: llicència o permís de conduir, certificat de característiques o llicència de circulació i assegurança.

FES-TE VEURE
Porta sempre els llums d’encreuament encesos i si pot ser adhesius reflectors. És millor vestir-se amb roba de color clara. Indica sempre amb antelació les maniobres que hagis d’efectuar.

NO IMPROVISIS

Per guanyar seguretat, planeja la teva ruta abans de començar el trajecte. Surt amb temps suficient i condueix sense presses.

PORTA EL CASC I VÉS-HI COMODE

El casc homologat i cordat. Evita la roba que t’entrebanqui o que et dificulti la mobilitat. És recomanable l’ús de guants, fins i tot en època estival.

ALERTA L’ACOMPANYANT
Alguns ciclomotors poden portar dues persones: El conductor a més de tenir llicència, ha de tenir els 16 anys complerts. El ciclomotor ha d’estar homologat per a dues persones. Cal portar casc ben cordat.

VIGILA LA CÀRREGA
No duguis objectes de gaire pes o longitud, ja que poden produir desequilibri o enganxades. Porta la càrrega ben lligada i vigila que no sobresurti de la moto.

CONDUEIX TRANQUIL
En qualsevol moment pot sorgir un imprevist. Si et passes un xic de velocitat entres en situació de risc. La pluja, la neu, el vent, les fulles seques, els senyals pintats a la calçada… poden ser causa d’accidents. Domina el vehicle amb tranquil·litat.

COL·LABORA EN LA SEGURETAT

Fixa’t en el moviment dels altres vehicles i dels vianants. Fes atenció especial als infants i a la gent gran. Sigues previsor i col·labora amb la resta dels ciutadans. Anar amb moto és una bona manera de conviure amb els altres.

Canviar idioma »