Hisenda, Urbanisme, Obres i Activitats, Promoció econòmica i Interior 2021-06-25T11:57:14+01:00

Sr. Francesc Guisset i Lagressa

 • Direcció i control dels serveis econòmics municipals.
 • Gestió econòmica en general: fiscalització i control d’ingressos i despeses.
 • Contractacions d’obres, serveis i subministraments, i aprovació de factures, per import inferior a 18.000 euros.
 • Gestió econòmica i tresoreria, llevat de les competències delegades a la Junta de Govern Local.
 • Direcció dels serveis pressupostaris i comptables municipals.
 • Concertació d’operacions de crèdit, que siguin de la seva competència.
 • Control del sistema impositiu municipal.
 • Gestió de les reclamacions econòmiques.
 • Rendició de comptes.
 • Gestió de les subvencions a atorgar.
 • Control del personal del servei.
 • Aprovació dels instruments de planejament urbanístic, que no siguin competència del Ple.
 • Direcció i aprovació dels instruments de gestió urbanística municipal.
 • Aprovació dels projectes d’urbanització.
 • Aprovació de les llicències d’obra majors i activitats.
 • Coordinació i direcció del servei dels mercats municipals i fires.
 • Direcció dels Serveis Tècnics Municipals adscrits al Servei.
 • Control de la concessió de llicències d’obres menors.
 • Direcció i gestió de les ocupacions de via pública, zona marítim-terrestre, etc.
 • Control de les infraccions urbanístiques i de la gestió de la disciplina urbanística.
 • Promoció del comerç, i coordinació de les activitats relacionades amb el sector.
 • Desenvolupament de polítiques de foment del sector econòmic.
 • Control del personal del servei.
 • Control de la qualitat dels serveis econòmica.
 • Comandament superior de la Policia Local, i la Jefatura superior de tot el personal adscrit.
 • Direcció i Coordinació dels serveis de Protecció Civil.
 • Direcció i coordinació dels Plans d’Emergència.
 • Direcció de Seguretat Ciutadana.
 • Relacions amb altres cossos i forces de seguretat nacionals.
 • Relació i coordinació amb el Cos de Bombers i amb els serveis d’extinció d’incendis.
 • Presidència de la Junta Municipal de Seguretat.

Hisenda, Urbanisme, Obres i Activitats, Promoció econòmica i Interior

Sr. Francesc Guisset i Lagresa (PSC-CP)

Correu electrònic

Horari:

De dilluns a divendres

Concertar cita trucant al 972380181. També pots fer-ho mitjançant cita prèvia o bé “instància cita càrrec electe” des d’aquí

Currículum

Informació d’interés

Canviar idioma »