EDICTE SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DENOMINACIÓ DE DIFERENTS CARRERS I EMPLAÇAMENTS DE LLANÇÀ

El Ple de l’Ajuntament de Llançà, en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2021,  va acordar aprovar inicialment la denominació dels següents carrers i emplaçaments:

  • Carrer Isabel Etxeberria Gorriti (Camí que comunica el Camí de Ronda amb lazona de la platja de Les Tonyines).
  • Plaça Lutgarda Suñer Nadal (Placeta o espai verd situat al costat de l’Oficina de Turisme).
  • Jardins Francesca Llaó Robert (Jardins de la Casa Marli).
  • Aparcament de Sant Carles (Plaça on hi havia l’antiga depuradora de Llançà).

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions o reclamacions segons certificat del Secretari general de la corporació, per la qual cosa, de conformitat amb l’apartat segon de l’esmentat acord plenari, l’aprovació inicial esdevé definitiva.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació. Si transcorre aquest termini sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, el recurs s’entendrà desestimat.  En aquest cas, podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.

L’Alcaldessa

Núria Escarpanter i Olivet

2022-01-28T13:44:23+01:00
Canviar idioma »