BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

Núria Escarpanter i Olivet, Alcaldessa Presidenta d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’art. 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,

FAIG SABER:

El context climatològic que està travessant el país i la manca de precipitacions abundants al llarg de la primavera ha disparat totes les alarmes, atès l’elevat risc d’incendi forestal. Per tal de gaudir d’una Revetlla de Sant Joan segura i fer compatible la festivitat de la nit més curta de l’any amb la preservació del medi ambient i el descans dels veïns, s’estableixen les següents mesures:

 1. El material pirotècnic a la via pública només es pot fer servir durant la revetlla de Sant Joan (23 de juny) i de Sant Pere (28 de juny) entre les 20:00h i les 00:00h de la matinada.
 2. Està totalment prohibit i són sancionables els fets següents:
  a. L’ús de petards en dies previs i posteriors a les revetlles i en els dies senyalats, fora de la franja horària establerta.
  b. L’ús de material pirotècnic a les urbanitzacions de Llançà.
  c. L’ús de material pirotècnic al nucli urbà on s’observi una distància de menys de 500 metres de zones verdes o àrees forestals.
  d. Encendre fogueres excepte aquelles que hagin estat prèviament autoritzades.
  e. Resta prohibit fer explotar petards en el mobiliari urbà, edificis i vehicles així com utilitzar-lo com a punt de surt pel llançament de coets.
  f. Tirar petards a persones i animals.
 3. La Policia Local de Llançà vetllarà en tot moment per la vostra seguretat i pel compliment de les mesures contingudes en aquest ban.
 4. El no compliment de les previsions d’aquest Ban serà sancionat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent. El compliment d’aquestes mesures és important per evitar qualsevol ensurt i per poder gaudir amb harmonia d’aquesta nit màgica.

L’Alcaldessa,
Núria Escarpanter i Olivet

21 de juny de 2022

Més informació – Bans d’Alcaldia

2022-06-22T08:39:12+01:00
Canviar idioma »