ANUNCI DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS LITERARI D’ASSAIG PERIODÍSTIC PERE CALDERS

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2021, va aprovar les Bases reguladores del concurs literari d’assaig periodístic Pere Calders.

De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, de l’art. 124.2 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i article 83 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

El text de les Bases és el següent:

BASES DEL 2n. CONCURS LITERARI “PERE CALDERS” D’ASSAIG PERIODÍSTIC

 

1.- OBJECTE DEL CONCURS

L’objecte d’aquest concurs és guardonar un assaig periodístic sobre qualsevol tema lliure, obert a qualsevol camp del pensament

L’aprovació d’aquestes Bases no obliga a convocar anualment el concurs, el qual tindrà la periodicitat l’Ajuntament consideri oportuna.

2.- PARTICIPANTS

Poden participar en el concurs qualsevol persona major d’edat, autor/a d’un assaig periodístic en llengua catalana, sempre que els seus treballs siguin originals i inèdits.

Els treballs no poden estar pendents del veredicte de cap altre concurs ni poden haver estat guardonats en altres certàmens literaris (ni totalment ni parcialment). L’autor ha de garantir l’originalitat i la propietat intel·lectual de l’obra presentada. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no te compromesos els drets d’edició.

La participació en aquesta convocatòria implica que es coneixen i s’accepten aquestes bases. La interpretació d’aquestes o qualsevol aspecte que no s’hi hagi assenyalat correspon exclusivament a l’Ajuntament de Llançà.

Cada autor podrà presentar un màxim d’un treball.

3.- REQUISITS DELS TREBALLS

 1. a) El treball ha de ser del gènere literari “assaig periodístic” i han d’estar escrits en llengua catalana.

Als efectes d’aquest concurs s’entén per assaig periodístic l’escrit en prosa, no narratiu, que aborda d’una manera lliure, no exhaustiva i no especialitzada, els problemes més diversos d’ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc, amb voluntat de creació. També s’inclouen la divagació (reflexió no sistemàtica sobre un tema) i la dissertació sistematitzada (reflexió extensa sobre un tema).

 1. b) Han de tractar sobre qualsevol tema, essent lliure la seva elecció.
 2. c) Han de ser treballs originals i inèdits.
 3. d) Han de tenir una extensió entre 200.000 i 300.000 caràcters. Tipus de lletra: Arial Interlineat senzill.
 4. e) S’han de presentar en format pdf.

4.- INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Els treballs s’han de presentar de la següent forma:

L’autor haurà de proveir-se d’un compte de correu electrònic (gmail…), amb un pseudònim que no permeti identificar el titular del compte.

L’autor enviarà un email a l’ajuntament de Llançà, al compte: correu electrònic, fent constar la referència a la convocatòria d’aquest guardó, el títol del treball i l’expressió: Concurs Literari Pere Calders. El nom de l’autor ni cap element que pugui identificar-lo, no ha d’aparèixer ni en el text del correu ni en el compte.

Adjunt al correu es trametrà el document pdf que conté el treball amb el títol de l’obra.

En cas que es pugui identificar l’autor de l’obra quedarà automàticament desqualificat.

La persona guanyadora rebrà un correu electrònic de l’ajuntament, sol·licitant la seva identificació, adreça postal i electrònica, el telèfon i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, de l’autor.

5) TERMINI

El termini de presentació comença  l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP o en el web municipal i finalitzarà el 30 d’abril de cada any.

6) JURAT

El jurat estarà integrat per personalitats del mon literari, de la cultura i de reconegut prestigi i serà l’encarregat de la valoració dels treballs presentats.

La seva composició es publicarà amb la convocatòria i estarà format per:

-Un representant de l’Ajuntament de Llançà, que exercirà de president/a.

-Un membre triat per la família Calders.

-Un membre triat per l’Editorial.

-Dos membres triats per l’Ajuntament de Llançà, dins del món literari i periodístic, i institucional.

La secretaria del Jurat pot recaure en un dels seus membres o en un funcionari que actuarà sense dret a vot.

El jurat ha d’examinar els treballs anònims  i fer-ne una valoració segons els criteris següents, sobre la base d’una puntuació de 10 punts:

 • L’interès de l’enfocament: 2 punts.
 • L’originalitat: 2 punts.
 • La qualitat del treball: 4 punts.
 • La coherència i redacció lingüística: 2 punts.

El jurat deliberarà en dues reunions. En una primera triarà els tres finalistes, i es tornarà a reunir per votar entre els 3 finalistes qui ha de ser el guanyador.

No es facilitarà cap informació sobre la classificació dels treballs o el desenvolupament del concurs.

El jurat podrà proposar deixar el premi desert si considera que cap dels treballs presentats reuneix la qualitat suficient.

7) RESOLUCIÓ DEL PREMI

El jurat ha de comunicar la proposta de concessió a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Llançà que resoldrà la concessió o declarar-lo desert abans del 15 de juny de cada any.

També podrà proposar concedir accèssit si la qualitat específica d’algun dels treballs presentats ho requerís, proposant per a això el número i la dotació econòmica.

La resolució per part de la Junta de Govern Local serà inapel·lable i es farà pública, amb efecte de notificació, en la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà.

El lliurament del premi es farà el dia 21 de juliol de cada any.

Els originals no premiats seran destruïts.

8.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI

Les persones premiades han d’acceptar el premi per escrit o per correu electrònic. L’acceptació ha de ser signada per la persona beneficiària i presentada en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió en el web municipal.

La no acceptació d’aquest procediment comporta la revocació automàtica del premi.

9.- PREMI

El guardó està dotat amb una quantitat de 6.000 euros i amb l’expectativa de  publicació del treball.

Aquest import, que no serà comptabilitzada com a avançament de drets d’autor,  estarà subjecte a les retencions i al tractament fiscal que legalment o reglamentàriament pertoqui.

El guardonat cedeix el drets d’explotació que li puguin correspondre a l’Ajuntament de Llançà.

Per acord entre l’Ajuntament convocant del premi i Editorial, l’obra guardonada podrà ser publicada per aquesta editorial, la qual, a aquest efecte, oferirà a la persona guanyadora un contracte d’edició.

Els treballs premiats són propietat dels seus autors, si bé l’Ajuntament de Llançà podrà  donar-les a conèixer.

L’obra premiada serà editada i distribuïda d’acord amb l’autor per l’editorial. L’edició, distribució i venda la realitzarà la pròpia editorial, i els drets econòmics que es reportin seran percebuts l’autor, en les condicions que l’editorial i l’autor pactin en el corresponent contracte d’edició.

Aquest premi es finança a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Llançà.

10.- RECURS

Contra la resolució de concessió del premi, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d’acord amb l’ article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de Girona, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació.

11.-RÈGIM SUPLETORI

L’actuació del jurat i el procediment s’han d’ajustar al que preveuen les bases d’aquesta convocatòria i, supletòriament, tot allò que sigui aplicable de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei, 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

12.1 Dades del responsable.

Ajuntament de Llançà

CIF: P1709900C

Av. Europa, 37

17490 LLANÇÀ

12.2 Finalitats i base jurídica del tractament.

En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de l’Ajuntament de Llançà escaients, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el Concurs.

12.3 Procedència de les dades.

L’Ajuntament de Llançà únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant, i també aquella informació necessària per al compliment dels requisits de participació que ja formen part dels sistemes d’informació de la institució.

12.4 Destinataris de les dades personals.

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en la convocatòria, s’informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits següents i per a les finalitats següents:

– A entitats financeres per al pagament de les ajudes.

– Per a publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de l’Ajuntament de Llançà. Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de l’Ajuntament de Llançà.

– Per a la publicació de les persones beneficiàries, de l’import i de l’objecte de l’ajuda en el portal de transparència de l’Ajuntament de Llançà, en compliment del que estableixen l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

12.5 Termini de conservació de les dades.

Les dades es conservaran i seran en el seu cas cancel·lades d’acord amb els criteris següents.

 1. a) Pel que fa als aspirants que no siguin seleccionats: les dades es conservaran durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets de les persones concurrents.
 2. b) Pel que fa als aspirants seleccionats: les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió dels ajuts, s’incorporaran si escau a l’expedient corresponent, i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió d’ajuts i de qualsevol altre.

12.6 Drets.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, dirigit a rgpd@llanca.cat,  o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a l’Ajuntament de Llançà.”

Núria Escarpanter i Olivet,

L’Alcaldessa.

2021-12-13T09:12:34+01:00
Canviar idioma »