Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Llançà o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Llançà.

Tots els drets estan reservats. Correspon a aquesta entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’Ajuntament de Llançà no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

L’Ajuntament de Llançà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L’Ajuntament de Llançà es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes als llistats  d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas l’Ajuntament de Llançà no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

Protecció de dades:
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LODP) i amb el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny), es notifica a l’usuari que les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat. L’Ajuntament de Llançà garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a l’Ajuntament.

La traducció al Castellà únicament tindrà la potestat de traducció. Si hi hagués algun error de traducció, el document en Català serà el vàlid.