SUBVENCIONS A FAMÍLIES DAVANT LA PANDÈMIA DEL COVID-19

-CONVOCATÒRIA OBERTA 31/07/2020-  Subvenció per families amb dificultats socioeconòmiques per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19

Beneficiaris:

 •  Podran beneficiar-se de les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria les persones físiques empadronades al municipi de Llançà que compleixin els requisits establerts en les bases

Despeses subvencionables:

 • L’import màxim acumulat, en cas de ser beneficiari de diferents ajuts, serà de fins a 500 € per unitat familiar.
 • S’estableixen quatre línies d’ajut:
  • A.- PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT D’ALIMENTACIÓ I HIGIENE PERSONA.
  • B.- DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS.
  • C.- PAGAMENT DE LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL.
  • D.- DESPESES SOCIALS.

Sol·licitud de la subvenció: Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de la instància específica, adjuntant aquesta degudament omplerta i la resta de documentació al tràmit d’instància genèrica accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llançà. >> http://llanca.cat/tramitacio-electronica/

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP de Girona

Documentació per la tramitació:

 • Instància específica
 • Documentació acreditativa dels requisits per sol·licitar els ajuts, especificats a les bases. La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats alprocediment de concessió pot ser una còpia simple (document escanejat en PDF). L’Ajuntamentes reserva el dret de demanar l’exhibició de la documentació original, si escau. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà unrequeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció dela notificació per esmenar-ho. En el cas que no s’esmeni dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció.

Documentació per la justificació:

La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels ajuts econòmics atorgats a l’empara de les presents bases, s’haurà d’efectuar pels beneficiaris com a màxim 2 mesos després de la notificació de l’atorgament de la subvenció.

 • També s’admet la presentació dels justificants en el moment de la sol·licitud.
 • Per la justificació caldrà aportar tiquets de compra dels productes.
 • S’haurà de justificar el 100% de l’import econòmic atorgat.

La justificació de la despesa s’ha de presentar, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llançà, i acompanyada de la documentació següent:

*Trobareu tota la informació ampliament detallada a les bases.

2020-07-30T22:36:08+01:00
Canviar idioma »