DECRET D’ALCALDIA – Suspensió d’activitats civiques i comunitaries grupals que impliqui presencialitat

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data d’avui 20-10-2020 , ha dictat el Decret següent:

“Avui dimarts, 20 d’octubre de 2020, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Entre d’altres, S’addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, amb el contingut següent: “-13 bis Equipaments cívics En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.”

L’actual situació fa necessari aplicar estrictament aquestes mesures adreçades principalment a salvaguardar la seguretat i salut de la població de Llançà, i en especial la més vulnerable com són les persones major de seixanta-cinc anys.

Per això,

HE RESOLT:

Primer.- SUSPENDRE per un període de quinze dies tota activitat grupal, que s’hi realitzi per part de persones i/o empreses especialitzades, dins les instal.lacions del Casal Municipal del Pensionista, als efectes de prevenir la transmissió de la pandèmia.

Segon.- TRASLLADAR a la Presidència del Casal Municipal, per comunicar-ho a les persones i/o empreses que hi realitzen tallers en grups de persones usuàries.

Llançà, 20 d’octubre de 2020

2020-10-21T08:06:10+01:00
Canviar idioma »