BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, de conformitat amb el que disposa l’art. 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i atès que s’ha detectat una manca de disciplina en matèria de neteja viària i gestió de residus,

FAIG SABER:

Primer.- El capítol desè de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Llançà, publicada al BOPG núm.201 en data 17 d’octubre de 2008, regula les normes de conducte i el règim sancionador en matèria d’ús impropi de l’espai públic. Concretament, l’article 51.2.h estableix que queda prohibit per considerar-se un ús impropi dels espais públics i dels seus elements el llançament d’escombraries, runes i residus fora dels llocs previstos a l’efecte i dels horaris establerts.

En el mateix sentit, l’art. 27 del capítol sisè de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics, publicada al BOPG núm. 188 en data de 30 de setembre de 2016, estableix l’obligació als posseïdors d’animals de recollir i dipositar els excrements en bosses d’escombraries domiciliaries, contenidors o llocs destinats a l’efecte.

Segon.- Per tal de donar compliment a l’esmentada ordenança i amb la finalitat de contribuir a fomentar una conducta ambiental responsable i de convivència cívica i garantir les condicions de neteja i salut públiques òptimes, s’hauran de respectar les següents mesures de gestió dels residus sòlids urbans:

a) Obligació dels propietaris de recollir els excrements animals de la via pública i els llocs d’esbarjo. Aquest excrements han de dipositar-se de forma higiènicament acceptable, en bosses d’escombraries domiciliàries, contenidors o llocs destinats a l’efecte.
b) Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública qualsevol objecte – sòlid, líquid o gasós-. Els petits residus, com papers, embolcalls i similars, s’hauran de dipositar a les papereres corresponents.
c) Els residus de paper o cartró hauran de dipositar-se, plegats, al contenidor de color blau, en el cas que el contenidor estigui ple, i per tal de generar la mínima contaminació visual possible, s’hauran de dipositar de manera endreçada i doblegats al costat del contenidor.
d) Els residus de vidre han de dipositar-se als contenidors de color verd.
e) Els envasos lleugers (ampolles de plàstic, brics, llaunes, etc.) han de dipositar-se al contenidor de color groc.
f) Els residus orgànics han de dipositar-se als contenidors de color marró.

Els propietaris de comerços que generin residus orgànics estan obligats a disposar de contenidors de matèria orgànica, subministrats per l’Ajuntament, en el seu propi establiment.
g) Els olis vegetals han de dipositar-se als contenidors petits de color taronja que es troben en front de la llar d’infants al carrer 8 de març o bé a la illa de contenidors de l’aparcament del Port.
h) Els residus urbans que, per la seva composició, volum o pes no resultin aptes per ser dipositats als contenidors de color verd, blau, groc, marró o l’específic per les piles o el teixit, hauran de ser dipositats a la deixalleria municipal o a l’abocador de terres i poda. A tal efecte, s’especifiquen les següents instruccions:

– Per abocar la runa cal que prèviament es sol·liciti a l’Ajuntament de Llançà un tiquet de runa i s’ingressi la liquidació corresponent.
La runa s’haurà de portar a la deixalleria municipal.
– Per abocar terres cal que prèviament es sol·liciti a l’Ajuntament de Llançà un tiquet de terres i s’ingressi la liquidació corresponent.
Les terres s’han de portar a l’abocador municipal.

i) PODA:

Els particulars que generin poda, que no cap en els contenidors distribuïts pel poble amb aquesta finalitat, hauran d’anar a la deixalleria o als contenidors del darrera del camp de futbol de manera gratuïta.

Els jardiners professionals han de portar les restes vegetals que genera la seva activitat a l’abocador municipal amb els tiquets que recullin a l’Ajuntament o bé portar-les al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, que és gratuït.

Queda totalment prohibit deixar restes vegetals a la via pública o a tocar dels contenidors.
Horari de la deixalleria municipal és el següent:
De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 15:00 a 18:00h i dissabte de 9:00h a 13:00h. Diumenges i festius tancat.
Horari de l’abocador de terres i poda és el següent:
De dilluns a divendres de 8:30h a 12:30h i de 14:30 a 17:30h i dissabte de 9:00h a 13:00h. Diumenges i festius tancat.

j) MOBLES I TRASTOS VELLS: Els mobles i/o electrodomèstics: els particulars que vulguin desfer-se de mobles o trastos vells, hauran de trucar a l’Ajuntament de Llançà al telèfon 972 380 181 i se’ls inclourà en una llista.

No es podrà treure els mobles i/o trastos vells al carrer, fins que l’Ajuntament truqui a l’interessat per indicar-li el dia i hora en què ho pot fer.

Cal posar de manifest que aquest servei és per la recollida selectiva de mobles i/o electrodomèstics, i no pel buidatge generalitzat d’immobles.
En aquest darrer cas, l’interessat haurà de dipositar-los, per ell mateix o a través de l’empresa contractada, directament a la deixalleria municipal.
Els particulars també podran portar mobles i/o trastos vells a la deixalleria amb els seus propis medis de forma gratuïta.

Els industrials i agències immobiliàries, hauran de portar els mobles i/o trastos vells propis de la seva activitat, directament a la deixalleria municipal. Els residus industrials, com ara pots o bidons de pintura, olis, etc. s’hauran de portar a la deixalleria municipal.

k) Els banyistes han de recollir i llençar la brossa que generin, incloent-hi les burilles de cigarret, als contenidors corresponents.

l) LES MINIDEIXALLERIES: En aquestes mini deixalleries que hi ha instal·lades, una justament a la zona d’esbarjo de les escoles i l’altra davant de la farmàcia del Port, es poden dipositar: piles, cartutxos d’impressores, aparells elèctrics i electrònics de petit format, piles i bateries de mòbil, bombetes de baix consum i de LED. Aquests residus, també es poden portar directament a la deixalleria municipal.

Queda totalment prohibit deixar mobles ni trastos vells a la via pública o a tocar dels contenidors, ni dins d’aquests.

Tercer.- Coneixedors de l’existència de conductes incíviques i contràries a les normes descrites de bona convivència i de tinença d’animals, s’adverteix que de conformitat amb les Ordenances abans esmentades la realització de les conductes prohibides és constitutiva d’infracció, que se sancionarà amb multes de 100 euros fins a 400 euros.

Així mateix causar danys al mobiliari urbà, ( contenidors, fanals, etc. ) pot comportar l’obertura d’un expedient sancionador o exercir accions penals contra les persones responsables dels danys ocasionats.

Quart.- La Policia Local serà l’encarregada de mantenir i vetllar pel compliment de les normes de convivència i les descrites en el present Ban i aixecarà Acta d’inici del procediment sancionador en cas d’observança de les conductes denunciades.

Llançà, 23 de març de 2021

L’Alcalde.

2021-03-24T10:39:24+01:00
Canviar idioma »