BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, de conformitat amb el que disposa l’art. 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i atès el necessari comportament responsable i cívic de la població per contenir els contagis del COVID-19,

FAIG SABER:

Com a conseqüència de les dades proporcionades per les Autoritats Públiques competents que evidenciaven un augment de l’índex de contagis de la COVID19, el passat 24 de juliol de 2020 es va publicar el Ban d’Alcaldia que regulava un seguit de mesures i recomanacions encaminades a frenar-ne la propagació.
En aquests moments, tot i que en el nostre municipi, la incidència de la pandèmia es troba sota absoluts paràmetres de control, cal, no obstant, no abaixar en cap moment la guàrdia, vist que la pandèmia segueix un curs creixent i amb la temorosa perspectiva d’intensificar-se el seu nivell de propagació si la població no atent el seu deure individual i comunitari de respectar en tot moment les mesures que s’adopten al respecte. Per tot això exposat, ens veiem amb el deure social de ratificar les mesures preses anteriorment i modificar-ne i ampliar part del seu contingut si bé temperant-les a la situació de control i de risc contingut del nostre municipi,
Per tot això,

DEMANO

-Respectar les mesures preses per l’Autoritat Pública Estatal i Autonòmica i les compreses en el Ban d’Alcaldia de 24 de juliol de 2020, fent especial recordatori de la prohibició, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic, a excepció del consum que es dugui a terme en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

I ORDENO

-Respectar les mesures preses per l’Autoritat Pública Estatal i Autonòmica i les compreses en el Ban d’Alcaldia de 24 de juliol de 2020, si bé aixecant la suspensió temporal, atesa la situació sanitària actual del municipi, tots els esdeveniments, activitats culturals i lúdiques així com els actes públics organitzats per aquest Ajuntament, que només seran autoritzats sempre i quan es pugui garantir la seguretat ciutadana, i amb rigorós i estricte compliment de les mesures de prevenció i protecció ordenades i/o recomanades per les Autoritats Sanitàries.
Es recorda que els incompliments poden ser constitutius d’infracció administrativa de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Llançà, 26 d’agost de 2020

L’Alcalde.

2020-08-26T20:19:28+01:00
Canviar idioma »